• รับสมัครผู้เข้าอบรมรุ่น2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Global Competency and Outcomes Framwork for Universal Health Coverage

พัฒนาหลักสูตร IPE ผนวกองค์ความรู้ ดูแลผู้ป่วยในชุมชน – วพบ.พุทธชินราช พิษณุโลก
B2-4 mplementing student co designed co owned courses Lesson learned
B2-5 Leveraging The Health Professional Education to The International Standard ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์
(ฉบับแปล) Global Competency and Outcomes Framework for Universal Health Coverage
รายงานการพัฒนาแนวทางและรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม ระหว่างภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบริหารจัดการ และการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ทิศทางและบทบาทของบุคลากรสุขภาพในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
loading